خدمات

مدل بازار تهاتری نوین برای اولین بار توسط گروه مهندسی و بازرگانی ثمین ایستا تحت عنوان بازار تهاتر ایرانیان، در ایران طراحی و راه اندازی شده است.بازارتهاتر ایرانیان ، شرکتها،موسسات و افرادی را که در کلیه زمینه های اقتصادی (تولید، صنعتی،خدمات،ساختمانی،بازرگانی، کشاورزی و حتی انرژی) فعالیت میکنند گرد هم آورده است.این شرکتها و افراد که اعضای بازار تهاتر ایرانیان نامیده میشوند،نیازهای کالایی و خدماتی و حتی ملکی خود را بصورت پایاپای (تهاتری) و بدون استفاده از پول، معامله میکنند. به عنوان مثال، یک شرکت ساختمانی تیرآهن یا میل گرد مورد نیاز خودرا در ازای واگذاری آپارتمان به فروشنده تیرآهن دریافت میکند. اما میدانیم که این قضیه همیشه صادق نیست چرا که ممکن است در معامله فرضی مذکور، فروشنده تیرآهن نیازی به دریافت آپارتمان نداشته باشد. در اینجا بازار تهاترایرانیان به عنوان تسهیل کننده این مبادله وارد میشود و در قبال دریافت وثایق معتبر، یک اعتبار غیر نقدی به میزان مورد نیاز شرکت ساختمانی( خریدار تیرآهن) قرار میدهد. این اعتبار غیر نقدی که بصورت «تهاترکارت تضمینی» صادر میشود نزد همه اعضای این بازار معتبر و قابل دادو ستد است. به این ترتیب خریدار در قبال دریافت تیرآهن از فروشنده، بجای پول نقد یا چک ویا خرید نسیه (با همه ریسکهای آن) به اوتهاتر کارت تضمینی میدهد. فروشنده تیرآهن نیز که بجای جنس فروخته شده خود تهاترکارت تضمینی دریافت کرده به نوبه خود میتواند این تهاتر کارت تضمینی را در این بازار برای تامین نیازهای سرمایه ای خود(مثل خرید تیرآهن از عمده فروش یا واردکننده) ویا برای خرید مایحتاج مصرفی موسسه خود(نظیر خرید سیستمهای نرم افزار،تعمیرات، خرید بنا یا خودرو و ....) به مصرف برساند(خرج کند).